fbpx
Algemene voorwaarden
 • Home
 • Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities Deelnemer:
RDAM GYM:

Deelnemersovereenkomst: Persoonsgegevens:

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Een ieder die een overeenkomst sluit met RDAM GYM.
De VOF Zero10 Training met handelsnaam RDAM GYM, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3013 AL) Rotterdam aan Weena 505.

De overeenkomst tussen RDAM GYM en een Deelnemer.
Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan RDAM GYM zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

 1. 2.1  Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen RDAM GYM en iedere deelnemer.
 2. 2.2  Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeven van alle vennoten van Zero10 Training en alle personen die voor Zero10 Training werkzaam zijn en/ of door RDAM GYM zijn ingeschakeld.
 3. 2.3  Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst

 1. 3.1  De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en RDAM GYM komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van RDAM GYM. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.
 2. 3.2  De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van RDAM GYM en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie
 3. 3.3  Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan RDAM GYM aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uirvoering voor de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan RDAM GYM worden verstrekt.RDAM GYM, Weena 505, 3013 AL Rotterdam, info@rdamgym.nl, rdamgym.nl Bank: NL83RABO0144121840, KVK: 56814062 , BTW: 8523.14.218.B01
 1. 3.4  De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. 3.5  Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met RDAM GYM heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met RDAM GYM gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.
 3. 3.6  Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3,5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan RDAM GYM gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van RDAM GYM en/ of u de locatie van RDAM GYM heeft betreden.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. 4.1  De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van RDAM GYM dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan RDAM GYM te zijn voldaan.
 2. 4.2  De Deelnemer machtigt RDAM GYM door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst om de aan RDAM GYM verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.
 3. 4.3  Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.
 4. 4.4  RDAM GYM behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.
 5. 4.5  De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van RDAM GYM, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van RDAM GYM liggen niet of volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. RDAM GYM zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met RDAM GYM, bij gebreke waarvan RDAM GYM ervan uitgaat dat de schriftelijke opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

RDAM GYM, Weena 505, 3013 AL Rotterdam, info@rdamgym.nl, rdamgym.nl Bank: NL83RABO0144121840, KVK: 56814062 , BTW: 8523.14.218.B01

5.2 5.3

• •

Bij langdurige ziekte, blessure en/ of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.
RDAM GYM heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

De Deelnemer zich naar de mening van RDAM GYM schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
Als de Deelnemer de regels van RDAM GYM stelselmatig overtreedt; of Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid

 1. 6.1  Het gebruik van de faciliteiten van RDAM GYM voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/ of het volgen van enig trainingsprogramma en/ of activiteiten van welke aard dan ook bij RDAM GYM is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.
 2. 6.2  Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/ of andere lichamelijke aandoeningen en/ of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.
 3. 6.3  Zowel RDAM GYM als haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/ of derden.
 4. 6.4  RDAM GYM en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/ of derden.
 5. 6.5  Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van RDAM GYM, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/ of schuld van de Deelnemer.
 6. 6.6  De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van RDAM GYM en ieder ander van wiens hulp RDAM GYM gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

RDAM GYM, Weena 505, 3013 AL Rotterdam, info@rdamgym.nl, rdamgym.nl Bank: NL83RABO0144121840, KVK: 56814062 , BTW: 8523.14.218.B01

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacybeleid

 1. 7.1  Deelnemer is zich bewust dat hij/ zij bepaalde persoonsgegevens aan RDAM GYM verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.
 2. 7.2  Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan RDAM GYM toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van RDAM GYM. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door RDAM GYM gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). RDAM GYM zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.
 3. 7.3  Deelnemer verleent door akkoord te gaan met de Deelnemersvoorwaarden aan RDAM GYM ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van RDAM GYM per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 8.1  Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 22 april 2015.
 2. 8.2  In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijnof vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. RDAM GYM en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 3. 8.3  Iedere rechtsverhouding met RDAM GYM wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en RDAM GYM die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

RDAM GYM, Weena 505, 3013 AL Rotterdam, info@rdamgym.nl, rdamgym.nl Bank: NL83RABO0144121840, KVK: 56814062 , BTW: 8523.14.218.B01